Rodzaje kaktus??w


Acanthocalycium


W rodzinie acanthocalycium wyró??nia si─? ponad 10 gatunków kaktusów. Maj─? one kszta??t kuli i nie s─? zbyt wymagaj─?ce. Kwiaty tych kaktusów te?? posiadaj─? kolce. Pochodz─? z Pó??nocnej Argentyny. Kwiaty acanthocalycium nie s─? du??e, ale s─? bardzo pi─?kne. Odcienie ich kolorów wahaj─? ci─? od bia??ego i ??ó??tego do jasno niebieskiego i fioletowego.


Uwagi do piel─?gnacji    
Temperatura: zim─? minimalna +8-10° ??.
??wiat??o: latem potrzebuj─? du??o s??o??ca, co stymuluje kwitni─?cie.
Podlewanie: latem umiarkowane, zim─? minimalne, albo mo??na ca??kowicie zaprzesta─? podlewania. Wi─?cej wody latem potrzebuje Acanthocalycium ktimpelianuni.
Rozmna??anie: nasiona.

Acharagma


W rodzinie acharagma wyró??nia si─? tylko dwa gatunki kaktusów: ?Écharagma aguirreana i ?Écharagma roseana. Kaktusy te pochodz─? z Pó??nocy Meksyku.  W przyrodzie wyst─?puj─? z regu??y pojedynczo, bardzo rzadko mo??na spotka─? niedu??e grupy tych ro??lin.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: zim─? minimum +10° ??.
??wiat??o: latem pomieszczenie powinno by─? bardzo jasne.
Podlewanie: latem umiarkowane, zim─? minimalne, albo w ogóle mo??na przesta─? podlewa─?.


Aporocactus


Kraj pochodzenia – Meksyk. W przyrodzie ro??nie przede wszystkim w lasach tropikalnych. Wyró??nia si─? 6 gatunków. Hodowla w warunkach domowych jest trudna, naj??atwiej wyhodowa─? Aporocactus flagelliformis. ?üodygi maj─? jasno zielony kolor, posiadaj─? s??abo widoczne ??ebra. Kolce kaktusów aporocactus s─? krótkie, maj─? ??ó??tawobr─?zowy kolor. Kwiaty s─? w kolorze ró??owym, w ??rednicy maj─? oko??o 7 cm i wygl─?daj─? bardzo efektownie na cienkich ??odygach, zw??aszcza, kiedy jest ich du??o. Kwitnienie rozpoczyna si─? pod koniec zimy. P─?dy tego kaktusa warto czasami obcina─?, usuwa─? niezbyt ??adne i d??ugie p─?dy. Rany posypa─? sproszkowanym w─?glem.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana. Zim─? w czasie spoczynku 7-10°??, minimalna 5°??.
??wiat??o: Du??o ??wiat??a. Kaktusy aporocactus lubi─? du??o ??wiat??a, ale wiosn─? trzeba go przyzwyczaja─? do s??o??ca sukcesywnie. W najbardziej upalne i s??oneczne dni warto troch─? przyciemni─?.
Podlewanie: intensywne wiosn─? i latem, od jesieni sukcesywnie si─? ogranicza, zim─? bardzo rzadkie (przy ch??odnej temperaturze).
Nawo??enie: od ko??ca wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: dobrze toleruje suche powietrze. Polecamy jednak regularnie spryskiwa─?, co zapobiega pojawieniu si─? prz─?dziorków.
Przesadzednie: doniczka powinna by─? nie bardzo g??─?boka, poniewa?? korzenia tych kaktusów s─? s??abe. M??ode ro??liny trzeba przesadza─? co rok czy co dwa lata, stare – co 2-3 lata.


Ariocarpus

Kaktusy z rodziny ariocarpus nie posiadaj─? ani ??eber, ani kolców, z kolej ??odyga posiada odrosty, przypominaj─?ce owoce agawy. Kolor wi─?kszo??ci tych kaktusów dobrze ich maskuje w??ród kamieni. Kwiaty pojawiaj─? si─? na górze, która u niektórych kaktusów pokryta jest puszyst─? „czapk─?”. Rosn─? kaktusy ariocarpus bardzo powoli. Pochodza one z Pó??nocy Meksyku i Po??udnia Stanów Zjednoczonych. Wszystkie kaktusy ariocarpus wydzielaj─? g─?st─? substancj─?, któr─? miejscowi cz─?sto wykorzystuj─? jako naturalny klej.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: zim─? minimlana +10° ??.
??wiat??o: lubi─? s??o??ce.
Podlewanie: dobrze toleruj─? susz─?, podlewanie zim─? powinno by─? minimalne.
Rozmna??anie: nasiona.


Arrojadoa


Rodzina kaktusów arrojadoa pochodzi z Brazylii. Wyró??nia si─? 7 odmian kaktusów w tej rodzinie. Maksymalna d??ugo??─? tych kaktusów to 2 m, ??rednica ??odygi wynosi maksymalnie 6 cm. Ilo??─? ??eber waha si─? od 7 do 17. Na górze niektórych odmian znajduj─? si─? p─?czki g─?stych w??osków.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: zima nie mo??e by─? wy??sza ni?? +8-10°??.
Rozmna??anie: nasiona.


Astrophytum


W??ród kaktusów astrophytum mo??na wyró??ni─? 6 gatunków kaktusów. Pochodz─? one z po??udnia Stanów Zjednoczonych i z Meksyku. . Kaktusy astrophytum posiadaj─? ostro zaznaczone ??ebra. Kwiatki z regu??y maj─? kolor ??ó??ty albo bia??y. Niektóre kaktusy z tej rodziny przypominaj─? od góry gwiazd─?. Kwitnienie rozpoczyna si─? latem,  kwiaty posiadaj─? s??aby aromat, a ??rednica tych kwiatów osi─?ga 7,5 cm. Piel─?gnacja tych kaktusów jest do??─? trudna.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana. Zim─? podczas spoczynku najlepsze temperatura to 7-10°??, latem najlepiej przechowywa─? na ??wie??ym powietrzu (na przyk??ad, na balkonie).
??wiat??o: intensywne, du??o s??o??ca zarówno zim─?, jak i latem.
Podlewanie: wiosn─? i latem umiarkowane, od jesieni podlewanie nale??y ogranicza─?, zim─? mo??na w ogóle nie podlewa─?.
Nawo??enie: od ko??ca wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: lubi─? suche powietrze.
Przesadzenie: gleba powinna zawiera─? du??o wapna (??eby zwi─?kszy─? zawarto??─? wapna wystarczy doda─? skorup─? jajek do ziemi). M??ode ro??liny nale??y przesadza─? co rok, stare – co dwa lata.
Rozmna??anie: nasiona.


Aztekium


Kaktusy z rodziny aztekium pochodz─? z Meksyku. Maj─? do??─? niezwyk??y wygl─?d. Posiadaj─? ostre ??ebra, które s─? pokryte poziomymi bruzdami, przez co przypominaj─? opony samochodowe. Na górze kaktusa znajduje si─? grube pokrycie, przypominaj─?ce we??n─?. W??a??nie w tym miejscu pojawiaj─? si─? pó??niej bia??e albo ró??owe kwiatki.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura : zim─? minimum  +10°??.
??wiat??o: lekki cie??.
Podlewanie: latem regularne, ale umiarkowane, zim─? minimalne.  
Rozmna??anie: nasiona.


Blossfeldia


Rodzina blossfeldia liczy??a wcze??niej 9 rodzajów kaktusów, jednak teraz wszystkie s─? po??─?czone jako jeden rodzaj – Blossfeldia liliputana. Jak wskazuje nazwa, te kaktusy maj─? bardzo ma??e rozmiary. ??rednica ??odygi z regu??y nie przekracza 1cm. Nie posiada kolców i ??eber. Kwiatki s─? bardzo drobne, z regu??y bia??e, nie przekraczaj─? w ??rednicy 7-8 mm. Pochodz─? te kaktusy z Ameryki Po??udniowej (z Argentyny i Boliwii). Te kaktusy to rzadko??─? w kolekcjach prywatnych, wi─?c je??eli jeste?? szcz─???liwym posiadaczem tego kaktusa, masz powód do dumy.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura:  zim─? minimum +2° ??.
??wiat??o: zalecany lekki cie??.
Podlewanie: latem warto zwi─?kszy─? cie?? i regularnie spryskiwa─? wod─?, podlewa─? regularnie, ale z umiarem latem. Zim─? mo??na podlewa─? bardzo rzadko. Blossfeldia dobrze znosi brak wody.
Rozmna??anie: nasiona.


Browningia


Rodzina browningia liczy 11 rodzajów kaktusów: aibiceps, altissima, amstutziae, caineana, candelaris, chlorocarpa, columnaris, hertlingiana, microsperma, pilleffera, viridis. Te kaktusy pochodz─? z Boliwii i Peru.W warunkach naturalnych te kaktusy osi─?gaj─? wysoko??─? ponad 10 m.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: zim─? minimum +12° ??, dla B. candelaris +15° ??.
??wiat??o:  lubi s??oneczne jasne pomieszczenia.
Podlewanie: latem umiarkowane, zim─? minimalne.
Rozmna??anie: nasiona.


Carnegiea


Kaktusy carnegiea pochodz─? z Meksyku. Wysoko??─? nawet  15 m, a ??rednica – 65 cm. Miejscowa nazwa tych kaktusów Suguaro/Suhuaro.  Kaktusy z tej rodziny mo??na cz─?sto zobaczy─? w ogrodach botanicznych, a tak??e w prywatnych kolekcjach. Ilo??─? ??eber waha si─? mi─?dzy 12 a 24. D??ugo??─? koleca nawet do 7 cm.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura:  zim─? minimum +7°??.
??wiat??o: Jasne s??oneczne ??wiat??o.
Podlewanie: najbardziej intensywne na koniec lata i pocz─?tek jesieni.
Rozmna??anie: nasiona.


Cephalocereus


Ta rodzina kaktusów pochodzi z Meksyku. Liczy ona oko??o 50 rodzajów kaktusów. Rozpowszechni?? si─? tylko jeden  - Cephalocereus senilis. W warunkach naturalnych ten kaktus osi─?ga wysoko??─? 15 m, i w ??rednicy – 40 cm. W warunkach pokojowych ??yje d??ugo i te?? osi─?ga du??e rozmiary. ?üodyga ma kszta??t cylindryczny i jest pokryta w??oskami o d??ugo??ci nawet do 10 cm, kolce maj─? odcie?? ??ó??ty. W warunkach pokojowych nie kwitnie. Najwi─?ksz─? trudno??ci─? w piel─?gnacji tego kaktusa jest zapewnienie zim─? do??─? niskiej temperatury.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana. Zim─? w okresie spoczynku 6-7°??, minimum 5°??, w suchym pomieszzceniu.
??wiat??o: maksymalne s??oneczne o??wietlenie. Cephalocereus jest zabezpieczony przed s??onecznymi poparzeniami w??oskami. Bez wystarczaj─?cego s??onecznego ??wiat??a ??odyga zbyt si─? wyd??u??a, w??oski si─? skracaj─?, i kaktus traci swój urok.
Podlewanie: umiarkowane wiosn─? i latem, od jesieni sukcesywnie ograniczy─?, zim─? mo??na w ogóle nie podlewa─?, ale pomieszczenie musi by─? ch??odne. ?Üle znosi zbyt du??o wilgoci w glebie.
Nawo??enie: od ko??ca wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: przy zbyt suchych warunkach w??oski si─? ??ami─?. Jednak zbyt wysoka wilgotno??─? równie?? jest szkodliwa. Polecamy regularnie spryskiwa─? kaktus, a zim─? w ??adnym przypadku nie trzyma─? go blisko kaloryferów.
Przesadzenie: nie znosi organicznych domieszek do gleby. Dla zachowania w??osków w dobrym stanie mo??na doda─? do gleby skorup─? jajek. Przesadza─? trzeba m??ode kaktusy co rok – co dwa lata, stare – co 2-3 lata.
Rozmna??anie: najcz─???ciej nasionami.


Cereus

Pochodzi z Ameryki Po??udniowej. Kaktusy z rodziny cereus przypominaj─? du??e ??wiece, st─?d te?? nazwa cereus – „woskowy”. Rodzina liczy oko??o 35 rodzajów kaktusów. Wspóln─? cech─? tych ro??lin jest specyfika ich du??ych kwiatów. Po kwitnieniu s??upek kwiatka pozostaje na ro??linie, nie odpada, a cz─?sto nawet zostaje na owocu. Wi─?kszo??─? kaktusów z tej rodziny jest bardzo du??a, ale w warunkach pokojowych nigdy nie osi─?gaj─? swojej naturalnej wielko??ci. Kaktusy te nie s─? zbyt wymagaj─?ce.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: zim─? w czasie spoczynku+10-12° ??, minimum +8°??. Latem najlepiej przechowywa─? na otwartym powietrzu.
??wiat??o: pomieszczenie musi by─? bardzo jasne. Jednak w najbardziej s??oneczne i upalne dni warto na pocz─?tku ukry─? przed s??o??cem. Najlepiej czuj─? si─? na oknach po??udniowych i po??udniowo-wschodnich.
Podlewanie: intensywne podlewanie w okresie wegetacji, w tym czasie warto te?? zastosowa─? nawozy. Latem trzeba regularnie spryskiwa─? ciep??─? wod─?. Jesieni─? i zim─? trzeba ograniczy─? podlewanie tylko do rzadkich przypadków, kiedy gleba ca??kowicie jest sucha.
Rozmna??anie: nasiona, sadzonki, ukorzenienie cz─???ci ??odygi.


Ciritia


Kaktusy Ciritia zosta??y wyró??nione dopiero na koniec XX wieku. Wygl─?d tych kaktusów jest do??─? dziwny. Górne cz─???ci ??odyg wygl─?daj─? czasami jak ziarenka kawy. Kaktusy te pochodz─? z Boliwii. Swoj─? budow─? ciritia przypomin908/7a kaktusy copiapoa. Zielone ??odygi o kszta??cie kuli maj─? rednic─? zaledwie kilka centymentrów. Kolce s─? tylko w dolnej cz─???ci ??odygi.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: zim─? +10° ??.
??wiat??o: dobrze znosz─? s??oneczne ??wiat??o.
Podlewanie: zim─? mo??na w ogóle nie podlewa─?.
Rozmna??anie: sadzonki.


Cleistocactus


Ta rodzina kaktusów pochodzi z Ameryki Po??udniowej, a w szczególno??ci z Argentyny, Urugwaju, Paragwaju, Boliwii i Peru. Rodzina liczy oko??o 50 rodzajów kaktusów. Wi─?kszo??─? z nich s─? kaktusami-krzewami ze smuk??ymi cylindrycznymi ??odygami, które s─? udekorowane jaskrawymi kolorowymi kolcami.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: latem pokojowa, zim─? +10-12° ?? (minmum +5° ??).
??wiat??o:  lubi jasne pomieszczenia.
Podlewanie: latem potrzebuj─? du??o wody, cz─?stego spryskiwania i regularnego nawo??enia. Zim─? podlewa─? rzedko, tylko kiedy gleba jest bardzo sucha.
Rozmna??anie: nasiona i boczne p─?dy.


Coleocephalocereus


Rodzina tych kaktusów w warunkach naturalnych ro??nie tylko w Brazylii. Liczy 6 rodzajów kaktusów. W  warunkach naturalnych osi─?ga wysoko??─? 5 m. ?üodygi najcz─???ciej s─? pionowe, mog─? si─? rozga??─?zia─?. Kolce s─? cienkie, jest ich do??─? du??o i maj─? one d??ugo??─? do 45 cm.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: zim─? najlepiej oko??o  +12-13° ??.
??wiat??o: lubi du??o s??o??ca.
Podlewanie: od pocz─?tku jesieni ograniczy─?.
Gleba: niezb─?dny dobry drena??.
Rozmna??anie: poprzez ukorzenienie cz─???ci  ??odygi i nasiona.


Echinocactus


Bardzo stara rodzina kaktusów, która zawiera oko??o 10 typów du??ych kaktusów w kszta??cie kuli. Rozmiary tych kaktusów s─? tak du??e, ??e rozpowszechni?? si─? tylko jeden rodzaj - Echinocactus grusonii. Ten kaktus o kszta??cie kuli mo??e osi─?gn─?─? nawet 40 cm w ??rednicy. Jednak po kilku latach kaktus troch─? si─? wyd??u??a i nabiera kszta??tu cylindrycznego. Echinocactus ma ostre i mocne kolce w kolorze ??ó??tym. W warunkach pokojowych nie kwitnie. ?üatwy do piel─?gnacji.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana. Zim─? w okresie spoczynku najlepsza temperatura to 8-10°??, minimalna 5°??, w suchym pomieszczeniu. Latem najlepiej trzyma─? na otwartym powietrzu.
??wiat??o: mocne jasne o??wietlenie zarówno zim─?, jak i latem. Lubi du??o ??wiat??a i s??o??ca.
Podlewanie: umiarkowane wiosn─? i latem, od pocz─?tku jesieni sukcesywnie nale??y ogranicza─? podlewanie, zim─? bardzo rzadko w ch??odnym pomieszczeniu.
Nawo??enie: od pocz─?tku wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: lubi suche powietrze, ale regularne spryskiwanie ciep??─? wod─? b─?dzie jak najbardziej na miejscu.
Przesadzenie: warto doda─? do gleby skorup─? jajek w proporci 3-5% do ca??o??ci gleby. Przesadza─? trzeba wed??ug potrzeby – kiedy korzenie ju?? wystaj─? z otworów do drena??u. M??ode kaktusy warto przesadza─? co drugi rok, stare – co 4-5 lat.


Echinocereus


Ta rodzina kaktusów posiada oko??o 100 rodzajów ró??nych z wygl─?du i kszta??tu kaktusów. Mo??na wyró??ni─? trzy grupy w tej rodzinie: niedu??e ro??liny z cylindrycznymi ??odygami i kolcami, kaktusy w kszta??cie kulki z ma??a ilo??ci─? kolców i du??e rozga??─?zione kaktusy z du??ymi mocnymi kolcami.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana. Zim─? w okresie spoczynku 10-12°??, minimalna temperatura 8°??, w suchym pomieszczeniu.
??wiat??o: mocne jasne o??wietlenie zarówno zim─?, jak i latem. Echinocereus lubi du??o ??wiat??a i s??o??ca.
Podlewanie: umiarkowane wiosn─? i latem, od pocz─?tku jesieni sukcesywnie nale??y ogranicza─? podlewanie, zim─? bardzo rzadko w ch??odnym pomieszczeniu.
Nawo??enie: stosowa─? specjalne nawozy od ko??ca wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: echinocereus lubi suche powietrze, ale regularne spryskiwanie ciep??─? wod─? b─?dzie jak najbardziej na miejscu.
Przesadzenie: m??oda ro??lina – co rok b─?d?? co drugi rok, stara – co 2-3 lata.
Rozmna??anie: nasiona i sadzonki.


Echinopsis


Jeden z najbardziej rozpowszechnionych u nas kaktusów, Ta rodzina liczy oko??o 50 rodzajów kaktusów. M??ode maj─? kszta??t kuli, potem si─? wyd??u??aj─? i doros??a ro??lina ma kszta??t cylindryczny. Kwitn─? zazwyczaj du??ymi bia??ymi kwiatami. Maj─? z regu??y du??o p─?dów bocznych (tzw. „dzieci”).


Uwagi do piel─?gnacji
Nie s─? wymagaj─?ce
Temperatura: umiarkowana. Zim─? w okresie spoczynku 5-10°??.
??wiat??o: jasne. Echinopsis mog─? sta─? w s??o??cu tylko po stopniowym przyzwyczajeniu, inaczej ro??lina mo??e si─? poparzy─?, ale nawet je??eli ro??lina ju?? przyzwyczajona do s??o??ca, w najbardziej upalne i s??oneczne dni lata warto zapewni─? jej cie??.    
Podlewanie: umiarkowane od wiosny do po??owy lata, ale bardziej obfite, ni?? innych kaktusów. Zim─? podlewanie jest rzadkie.
Nawo??enie: wiosn─? i latem.
Wilgotno??─? powietrza: lubi─? cz─?ste spryskiwanie.
Przesadzenie: korzenia dobrze s─? rowini─?te, dlatego trzeba dobra─? du??─? doniczk─?. M??ody kaktus trzeba przesadza─? co rok, stary – co drugi rok.
Rozmna??anie: ??atwo si─? rozmna??aj─? za pomoc─? nasion i p─?dów bocznych. Kwitn─? na czwarty-pi─?ty rok.


Ferocactus


Kraj pochodzenia – Meksyk i Po??udnie Stanów Zjednoczonych. Wyróznie si─? oko??o 35 gatunków. W wi─?kszo??ci s─? ogromne i niezbyt si─? nadaj─? do hodowli domowej. Te kaktusy z rodziny ferocactus, które jednak s─? dostosowane do hodowli domowej, nie kwitn─? w warunkach domowych. Mimo to kaktusy s─? cenione za swoje pi─?kne kolce.  W okresie wegetacji kolce wydzielaj─? s??odki syrop, który po zastygni─?ciu tworzy cukrowe kryszta??ki. Polecamy je zdejmowa─? ostro??nie p─?dzelkiem zamoczonym w spirytusie.


Uwagi do pil─?gnacji
Temperatura: umiarkowana. Zim─? w czasie spoczynku najlepsza temperatura to 8-10°??, minimalna 7°??, w suchym pomieszczeniu. Latem najlepiej przechowywa─? na ??wie??ym powietrzu.
??wiat??o: Du??o ??wiat??a i s??o??ca zarówno zim─?, jak i latem.
Podlewanie: umierkowane wiosn─? i latem, od jesieni ogranicz─? podlewanie, zim─? podlewa─? bardzo rzadko w ch??odnym pomieszczeniu.
Nawo??enie: Od ko??ca wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: dobrze toleruj─? suche powietrze, ale nale??y regularnie spryskiwa─? ciep??─? wod─?.
Przesadzenie: do gleby warto doda─? 20% gliny. M??ode kaktusy przesadza─? nale??y co rok, stare – co kilka lat.
Rozmna??anie: nasiona.


Hatiora


Kaktusy hatiora pochodz─? z Brazylii. W tej rodzinie rozró??nia si─? 4 gatunki kaktusów. Kwiaty hatiory mog─? mie─? kolor czerwony, ró??owy, a nawet mog─? mie─? odcie?? fioletowy.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: lubi temperatur─? umiarkowan─?, albo nawet ch??odn─?, oko??o 18-20°C, od wrze??nia do pa??dziernika nale??y zapewni─? kaktusowi temperatur─? nie przekraczaj─?c─? 15°C i suche powietrze. Po zako??czeniu kwitnienia równie?? niezb─?dna jest ch??odna temperatura, zapewniaj─?ca okres spoczynku. Ten okres trwa do maja, w tym czasie nale??y ograniczy─? podlewanie. Zim─? minimlana teperatura nie powinna spada─? poni??ej 10°C.
??wiat??o: lubi jasne pomieszczenia, ale warto zapewni─? lekki cie??, którty uchroni przed promieniami s??o??ca. Dobrze si─? czuje przy pó??nocnym oknie.
Podlewanie: Od momentu pojawioenia si─? p─?ków a?? do ko??ca okresu kwitnienia trzeba podlewa─? intensywnie – gleba powinna by─? ca??y czas wilgotna. W czasie spoczynku cz─?stotliwo??─? podlewania zale??y od temperatury powietrza.
Nawo??enie: po trzech tygodniach od przesadzenia (na pocz─?tku lata po okresie kwitnienia) co dwa tygodnie do ko??ca sierpnia..
Wilgotno??─? powietrza: trzeba od czas do czasu spryskiwa─?.
Przesadzenie: przesadza─? nale??y po okresie kwitnienia – na koniec lutego. Doniczka powinna by─? du??a, ale nie g??─?boka. Ro??lina potrzebuje dobrego drena??u.
Rozmna??anie: sadzonki, maj─?ce 2-3 segmenty. Z regu??y sadzonki tego kaktusa ??atwo si─? korzeni─? o dowolnej porze roku. Sadzonki po ??ci─?ciu trzeba troch─? podsuszy─? i zasadzi─? p??ytko w wilgotnej glebie. Z góry mo??na przykry─? szklanym s??oikiem, nie zapominaj─?c o regularnym przewietrzaniu.


Mammilaria


Jest to najwi─?ksza rodzina kaktusów w której wyró??nia si─? a?? 500 gatunków ro??lin. W??ród tych kaktusów mo??na znale??─? takie, które nie s─? wymagaj─?ce i jednocze??nie ??atwe w uprawie, wi─?c cz─?sto mo??na zobaczy─? w domach  prywatnych kolekcjonerów, ale s─? w tej rodzinie tak??e bardzo wymagaj─?ce kaktusy, które s─? spotykane bardzo rzadko. Kaktusy mammilaria maj─? bardzo charakterystyczn─? cech─?, która pozwala ??atwo je odró??ni─? od innych ro??lin – na ??odydze znajduj─? si─? ma??e brodawki zamiast ??eber. Ze szczytów tych brodawek wyrastaj─? kolce. Kwiaty pojawiaj─? si─? mi─?dzy brodawkami.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: Umiarkowana. Zim─? w czasie spoczynku 7-10°?? w suchym pomieszczeniu. Dla gatunków z meszkiem temperatura minimalna zim─? to 15°??, ale i bardziej wysokie temperatury zim─? nie s─? wskazane. Latem niezb─?dne jest dobre wietrzenie, wi─?c najlepiej przechowywa─? te kaktusy latem na balkonie albo w ogrodzie.
??wiat??o: Lubi─? bardzo du??o ??wiat??a i s??o??ca.
Podlewanie: Zim─? bardzo rzadko (raz na miesi─?c bardzo mal─? ilo??ci─? wody – tylko tyle, ??eby zamoczy─? górn─? warstw─? gleby). Niekture gatunki zim─? nie trzeba w ogóle podlewa─?. Od pocz─?tku wiosny nale??y zwi─?ksza─? intensywno??─? podlewania, i od maja do ko??ca czerwca podlewa─? umiarkowanie albo intesywnie, w zale??no??ci od poody. Od sierpnia nale??y zmniejsza─? cz─?stotliwo??─? podlewania, w pa??dzierniku podlewanie powinno by─? ograniczone. Dokarmia─? nawozami nale??y wiosn─? i latem.
Wilgotno??─? powietrza: dobrze toleruj─? suche powietrze, jednak latem wymagaj─? regularnego spryskiwania.
Przesadzenie: Z regu??y maj─? du??o p─?dów bocznych (tzw. „dzieci”), wi─?c potrzebuj─? przestronne doniczki, ale niezbyt g??─?bokie. M??ode nale??y przesadza─? co rok, stare – co dwa lata.
Rozmna??anie: p─?dy boczne i nasiona. Nasiona wymagaj─? podgrzewania i temperatury gleby 20-25°??.


Notocactus


Pochodz─? z Brazylii, Paragwaju, Boliwii i Argentyny. Cech─? charakterystyczn─? kaktusów z rodziny notocactus jest to, ??e do??─? wcze??nie i obficie kwitn─?, kwiaty s─? du??e. Bardzo lubi─? ??wie??e powietrze, wi─?c latem najlepiej trzyma─? te ro??liny na balkonie albo w ogrodzie.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana albo ciep??a, oko??o 22-23°??. Zim─? w czasie spoczynku 10-12°??, minimum 10°??, w suchym pomieszczeniu.
??wiat??o: Du??o ??wiat??a, ale przyzwyczaja─? do s??o??ca wiosn─? nale??y sukcesywnie, w najbardziej uplane i s??oneczne letnie dni warto chroni?? przed mocnym s??o??cem.
Podlewanie: intensywne wiosn─? i latem, ogranicza─? nalezy od jesieni, zim─? – bardzo rzadko.
Nawozy: Od pocz─?tku wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: dobrze toleruj─? suche powietrze.
Przesadzenie: m??ode – co rok czy dwa, stare – co 2-3 lata.
Rozmna??anie: nasiona i p─?dy boczne.


Opuntia


Kaktusy z rodziny opuntia bardzo si─? od siebie nawzajem ró??i─?, ale jest cecha charakterystyczna dla wi─?kszo??─?i gatunków – du??a ilo??─? bardzo drobnych kolców, które czasami ci─???ko zauwa??yc go??ym okiem, ale ??atwo poczu─?, je??eli si─? dotknie r─?k─?, wtedy d??o?? zaczyna mocno sw─?dzi─?. Niestety, wi─?kszo??─? tych kaktusów nie bardzo si─? nadaj─? do domowej uprawy, poniewa?? z regu??y osi─?gaj─? bardzo du??e rozmiary i nie s─? zbyt ??adne. Wi─?kszo??─? ro??lin z tej rodziny w warunkach domowych nie kwitnie, poniewa?? kwitnienie nast─?puje dopiero po osi─?gni─?ciu przez kaktus okre??lonych rozmiarów, co w przypadku opuntii w pomieszczeniu jest niemo??liwe. Dla uprawy domowej nadaj─? si─? najbardziej ma??li przedstawiciele tej rodziny.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana. Zim─? 7-10°??, minimum 5°??, w suchym pomieszczeniu.
??wiat??o: lubi─? du??o ??wiat??a, ale wiosn─? nale??y przyzwyczaja─? do s??o??ca sukcesywnie. Bez wystarczaj─?cego ??wiat??a i s??o??ca te kaktusy si─? wyd??u??aj─? i trac─? swój urok.
Podlewanie: umiarkowane wiosn─? i latem, od jesieni nale??y ogranicza─? sukcesywnie, zim─? – bardzo rzadko.
Nawo??enie: od ko??ca wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: dobrze toleruj─? suche powietrze. Zalecane jest jednak regularne spryskiwanie.
Przesadzenie: m??ode – co rok czy dwa, stare – co 2-3 lata.
Rozmna??anie: nasiona i sadzonki.


 Parodia


Kaktusy parodia pochodz─? z Brazylii, Paragwaju, Boliwii i Argentyny. Wyró??nia si─? oko??o 150 gatunków. W wi─?kszo??ci kaktusów wierzcho??ek ??odygi jest lekko skrzywiony w stron─? s??o??ca. Podczas kwitnienia kwiaty pojawiaj─? si─? w jednym miejscu, tworz─?c przy tym bukiet. Te kaktusy bardzo lubi─? s??o??ce i ??wierze powietrze, wi─?c latem najlepiej przechowywa─? na balkonie albo w ogrodzie.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: Umiarkowana albo ciep??a, oko??o 22-23°??. Zim─? najlepsza temperatura to 10-12°??, minimalna 7°??, w suchym pomieszzceniu.
??wiat??o: Lubi─? du??o ??wiat??a i s??o??ca zarówno zim─?, jak i latem.
Podlewanie: wiosn─? i latem – intensywne i obfite, od jesieni sukcesywnie si─? ogranicza, zim─? – bardzo rzadko.
Nawo??enie: od ko??ca wiosny do po??owy lata.
Wilgotno??─? powietrza: wol─? suche powietrze.
Przesadzenie: m??ode – co rok czy dwa, stare – co 2-3 lata.
Rozmna??anie: sadzonki, niektóre gatuki – nasiona. Sadzonki najlepiej si─? korzeni─? w temperaturze oko??o 22-23°??.

Rhipsalidopsis


Rhipsalidopsisy pochodz─? z lasów tropikalnych Ameryki Po??udniowej. Te kaktusy s─? podobne do rodziny Schlumbergera, ale s─? cechy odró??niaj─?ce. Kwiaty kaktusów rhipsalidopsis maj─? budow─? symetrii promienistej, s??upek jest bardzo krótki, a kwiaty z regu??y maj─? kszta??t gwiazdy. Kwitnienie rozpoczyna si─? wiosn─? i cz─?sto przypada na Wielkanoc. Okres spoczynku – od pa??dziernika do stycznia.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana albo ch??odna, oko??o 18-20°C, od pazdziernika do stycznia nale??y zapewni─? temperatur─? 15-17°C.
??wiat??o: Lubi jasne pomieszczenia, ale nale??y chroni─? przed bezpo??rednim s??o??cem. Najlepiej si─? czuje na pó??nocnym oknie.
Podlewanie: Od momentu pojawienia si─? p─?ków i do ko??ca okresu kwitnienia nale??y podlewa─? obficie, gleba powinna by─? ca??y czas wilgotna. Po okresie kwitnienia sukcesywnie ograniczy─? podlewanie, od wrze??nia zaczyna si─? okres spoczynku, wi─?c wraz z obni??eniem temperatury nale??y bardzo ograniczy─? podlewanie tylko do momentów, kiedy gleba jest ca??kowicie sucha.
Nawo??enie: Dokarmia─? nawozami nale??y od marca do czerwca co drugi tydzie??..
Wilgotno??─? powietrza: Zaleca si─? regularne spryskiwanie i ciep??y prysznic od czasu do czasu.
Przesadzenie: Przesadza─? nale??y po okresie kwitnienia – na koniec maja, pocz─?tek czerwca. Doniczka powinna by─? du??a, ale nie zbyt g??─?boka. Niezb─?dny jest dobry drena??.
Rozmna??anie: nasiona i sadzonki, które wsadza si─? po kilka sztuk do jednej doniczki. Sadzonki przed sadzeniem trzeba podsuszy─? w ci─?gu oko??o 2 dni i ukorzeni─? w wilgotnej glebie, ale nie zag??─?biaj─?c w ziemi, wystarczy, ??e tylko dolna cz─???─? segmentu b─?dzie po prostu dotyka─? gleby.


Rhipsalis


To s─? kaktusy epifityczne (le??ne). Wygl─?d tych kaktusów nie przypomina stanardowych kaktusów. Dobrze prezentuj─? si─? w podwieszanych koszykach. Z regu??y kwitn─? w okresie ??wi─?t Wielkanocnych, czyli okres kwitnienia przypada zazwyczaj na kwiecie??-maj.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: umiarkowana, oko??o 18-20°C, zim─? najlepiej nie przekracza─? 15°C, minimum 10°C.
??wiat??o: Potrzebuj─? jasnego pomieszczenia, zw??aszcza zim─?, ale jednocze??nie wymagaj─? schronienia przed s??onecznymi promieniami. Najlepiej si─? czuje przy wschodnim i zachodnim oknie.
Podlewanie: od momentu pojawienia si─? p─?ków – przypada to z regu??y na okres marzec-wrzesie?? – podlewa─? nale??y obficie, gleba powinna by─? ca??y czas wilgotna. Potem nale??y sukcesywnie ogranicza─? podlewanie, a zim─? nale??y podlewa─? bardzo rzadko, tylko kiedy gleba ju?? ca??kowicie jest sucha.
Nawo??enie: od kwietnia do sierpnia co dwa tygodnie.
Wilgotno??─? powietrza: Nale??y regularnie spryskiwa─? li??cie wod─?.
Przesadzenie: doniczka nie powinna by─? g??─?boka. Niezb─?dny jest dobry drena??. Przesadz─? nale??y po kwitnieniu.
Rozmna??anie: sadzonki i nasiona. Z regu??y sadzonki tego kaktusa ??atwo si─? korzeni─? o dowolnej porze roku. Sadzonki po ??ci─?ciu trzeba troch─? podsuszy─? i zasadzi─? p??ytko w wilgotnej glebie. Z góry mo??na przykry─? szklanym s??oikiem, nie zapominaj─?c o regularnym przewietrzaniu.


Schlumbergera


Ta rodzina kaktusów pochodzi z wilgotnych lasów Ameryki Po??udniowej. S─? to kaktusy epifityczne, inaczej le??ne. Zazwyczaj kwitn─? w okresie ??wi─?t Bo??ego Narodzenia. Z latami ??odyga schlumbergera twardnieje, robi si─? jak by „drewniana”, wtedy kaktus ??le si─? rozga??─?zia. ??eby ro??lina nie wygl─?da??a na jednostronn─? – tak si─? zdarza, kiedy po stronie lepszego o??wietlenia jest wi─?cej li??ci – kaktus trzeba czas od czasu obraca─? ró??nymi stronami do ??wiat??a. Tylko podczas p─?czkowania i kwitnienia nie mo??na przemieszcza─? i obraca─? kaktusa. Dla zwi─?kszenia g─?sto??ci mo??na przeci─?─? nierozga??─?zione p─?dy. Najcz─???ciej p─?czki pojawiaj─? si─? w??a??nie na m??odych p─?dach, dlatego cz─?ste podcinanie tego kaktusa spowoduje bardziej obfite kwitnienie.


Uwagi do piel─?gnacji
Temperatura: latem normalna, najlepiej nie przekraczaj─?ca 25°C. Od wrze??nia do po??owy listopada trzeba zapewni─? czas spoczynku przy temperaturze 15-16°C, minimum 12 °C. Od momentu p─?czkowania i kwitnienia (od listopada do ko??ca stycznia) nale??y przemie??ci─? kaktus do bardziej ciep??ego pomieszczenia - oko??o18-20°C. Kiedy kwitnienie minie, znów zapewni─? ch??odne pomieszczenie z temperatur─? 15-16°C.
??wiat??o: pomieszczenie powinno by─? jasne, ale obowi─?zkowo musi by─? zabezpieczenie przed bezpo??rednim s??o??cem. Dobrze ro??nie przy pó??nocnym oknie.
Podlewanie: podczas p─?czkowania i kwitnienia nale??y podlewa─? cz─?sto i du??o, ziemia powinna by─? ca??y czas wilgotna. Potem kaktus trzeba przesadzi─?  i utrzymywa─? gleb─? umiarkowanie wilgotn─? do ko??ca kwietnia. Od kwietnia do wrze??nia podlewa─?, dopiero jak ziemia w doniczce b─?dzie sucha. Od wrze??nia podlewanie nale??y ograniczy─? i na okres dwóch miesi─?cy zapewni─? ch??odne i suche warunki.
Nawo??enie: stosuje si─? nawozy po 3 tygodniach od przesadzenia (po okresie kwitnienia) co dwa tygodnie a?? do wrze??nia.
Wilgotno??─? powietrza: lubi─? regularne spryskiwanie i ciep??y prysznic.
Przesadzenie: przesadza─? trzeba po okresie kwitnienia – na koniec lutego. Doniczka powinna by─? obszerna, ale nie zbyt g??─?boka. Obowi─?zkowy drena??.
Rozmna??anie: sadzonki, maj─?ce 2-3 segmenty. Z regu??y sadzonki tego kaktusa ??atwo si─? korzeni─? o dowolnej porze roku. Sadzonki po ??ci─?ciu trzeba troch─? podsuszy─? i zasadzi─? p??ytko w wilgotnej glebie. Z góry mo??na przykry─? szklanym s??oikiem, nie zapominaj─?c o regularnym przewietrzaniu.   

 

Wszystkie prawa zastrze┼╝one ┬ę 2012

Created by Tonias