Podlewanie kaktusa

Do podlewania potrzebna jest woda jak najbardziej czysta i mi─?kka. Do tego mo??e s??u??y─? woda deszczowa, ??niegowa, po prostu woda gotowana albo woda kranowa (po uzupe??nieniu naczynia nalezy troch─? odczeka─? przed podlaniem).


Podlewa─? kaktusy nale??y tylko w okresie wegetacji: od ko??ca marca do wrze??nia. Zim─? w ogóle nie trzeba podlewa─? kaktusów, za wyj─?tkiem niektórych epifitycznych. Je??li nie podlewa─? ro??liny zim─?, jest wi─?ksza szansa, ??e kaktusy zakwitn─?. Nie nale??y si─? obawia─?, ??e kaktusy nie prze??yj─? bez podlewania kilka miesi─?cy – w okresie spoczynku one w ogóle nie potrzebuj─? wody.


Podlewanie to jest bardzo odpowiedzialny moment w piel─?gnacji kaktusów. Ta sama ro??lina w ró??nych warunkach i w ró??nych porach roku w zale??no??ci od pogody wymaga ró??nej ilo??ci wody.


Im bardziej suche jest powietrze w pomieszczeniu, wy??sza temperatura, mocniejsze o??wietlenie, mniejsza doniczka, tym bardziej obfite musi by─? podlewanie. Latem, w okresie najbardziej aktywnego wzrostu i rozwoju, nale??y podlewa─? kaktusy nawet codziennie, najlepiej rano, ??eby do wieczora wraz z obni??eniem temperatury nie zostawa??o wody w doniczce i ??eby gleba zd─???y??a podeschn─?─?. Kaktusy, które rosn─? w ma??ych doniczkach nale??y równie?? spryskiwa─? wod─?. W dniach pochmurnych nie nale??y podlewa─? ro??lin, poniewa?? dostaj─? one wystarczaj─?co wilgoci z powietrza.


Zim─? kaktusy nie znosz─? du??ej wilgoci, wymagaj─? z kolei dobrej wentylacji i o??wietlenia, najlepsza temperatura zim─? dla kaktusa – to 5-10°??. Du??e kaktusy mo??na podlewa─? 1-2 razy podczas ca??ego okresu spoczynku, ma??e kaktusy – troch─? cz─???ciej (2 razy na miesi─?c). W takich warunkach temperatura wody do podlewania powinna by─? troch─? wy??sza od temperatury pokojowej. Je??eli zbudowali??cie ogrodzenie na zim─? dla kaktusa, ??eby utrzyma─? odpowiedni─? temperatur─?, warto to ogrodzenie zdj─?─? na kilka godzin po podlewaniu, ??eby ro??lina mia??a dop??yw ciep??ego powietrza. Jak by??o wspomniane wy??ej, nic si─? nie stanie, je??eli w okresie zimowym w ogóle nie podlejemy kaktusa.
Od odpowiedniej piel─?gnacji kaktusa zim─? zale??y jego dalszy rozwój – wzrost, kwitnienie, owocowanie. Nale??y zapewni─? ro??linie stosunkowy spokój, ??eby zachowa─? jej naturalne kszta??ty i zobaczy─? pó??niej kwiaty. Z pocz─?tkiem wiosny sukcesywnie nale??y zwi─?kszy─? cz─?stotliwo??─? podlewania, a tak??e spryskiwania.
Jak si─? pojawi─? p─?ki kwiatowe i do samego ko??ca kwitnienia nie mo??na obraca─? i przemieszcza─? doniczki, inaczej p─?ki przestan─? si─? rozwija─? i opadn─?.


Je??eli pojawi─? si─? w─?tpliwo??─? co do cz─?stotliwo??ci i obfito??ci podlewania, warto pami─?ta─? o g??ówniej zasadzie podlewania kaktusów – lepiej pola─? za ma??o, ni?? za du??o!
 

Wszystkie prawa zastrze┼╝one ┬ę 2012

Created by Tonias